Privacy

Informatie over Privacy beleid.

Privacy verklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

Verantwoordelijke / Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Advitek Marine Systems A.M.S. B.V., Augustapolder 30, 2992SR Barendrecht, KvK 24306255. De (verwerkings)verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, is Advitek Marine Systems A.M.S. B.V. de (verwerkings)verantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. U kunt Advitek Marine Systems A.M.S. B.V. bij klachten of vragen benaderen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

• Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

• Contactinformatie

Verwerking van persoonsgegevens Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens. Doelen verwerking persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren. In het kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doelen onderscheiden:

• Verkoop producten (offerte, verkoop, levering).

• Onderhoud producten (magazijn, werkplaats, reparatie, installatie, garantie fabrikant).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

Derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een bewerkersovereenkomst (Wbp) / verwerkersovereenkomst (AVG) gesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De bewaartermijn van de gegevens kunt u opvragen bij Advitek Marine Systems A.M.S. B.V..

Uw rechten

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in het document “Rechten van de betrokkenen”. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met Advitek Marine Systems A.M.S. B.V..

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kennen de volgende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen):

Recht op informatie

Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. Ook wanneer het doel van de verwerking verandert, zal de betrokkene hier opnieuw over geïnformeerd worden.

Recht van inzage

Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van hem/haar verwerkt worden. De verwerkingsverantwoordelijke moet betrokkene een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie

Een betrokkene heeft het recht om van hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen. De rectificatie moet meteen plaatsvinden. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen, onder andere wanneer:

- persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

- de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;

- betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;

- de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht van verzet / recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit

Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

Recht van bezwaar

Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling

Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:

a. het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;

b. het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;

c. het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Cookie Policy

Deze website kunt u anoniem raadplegen. Advitek verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar website.
  • Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel Advitek als andere partijen kunnen cookies plaatsen.
  • Waar worden cookies voor gebruikt? Met behulp van cookies zorgt Advitek.nl er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u.
  • Afmelden cookies: Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vind u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.